Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA Human Source (turpmāk – Human Source) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Human Source veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Human Source kontaktinformācija juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5A - 25, Rīga, LV-1011; tālrunis: +371 29749283; e-pasts: [email protected].

Human Source nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Human Source personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā ir piedalījušies apmācīti un sertificēti personas datu aizsardzības speciālisti.

Ar Human Source personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem variet sazināties, rakstot uz [email protected]. Darām Jums zināmu, ka minētais saziņas veids nav domāts ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu, kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka Human Source var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2023. GADA 22. FEBRUĀRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un datu kategorijas Human Source apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Personāla atlases pakalpojumu sniegšana (ievērojot Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu, pamatojoties uz Jūsu brīvi izteiktu piekrišanu).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasts, darba pieredze, CV, cita informācija, kas ir, ietverta motivācijas vēstulē un vakances ietvaros, un novērtējuma laikā iegūtā informācija;

 • Kandidātu datu bāzes administrēšana (ievērojot Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu, pamatojoties uz Jūsu brīvi izteiktu piekrišanu), ar mērķi Jums nākotnē piedāvāt darba un karjeras iespējas, atrast un atlasīt kandidātus, kas atbilst mūsu klientu vajadzībām. Šim nolūkam mēs apstrādājam tos pašus personas datus, kas tiek izmantoti, lai nodrošinātu Personāla atlases pakalpojumus;
 • Savstarpējo līgumattiecību izpilde (ievērojot Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu, pamatojoties uz noslēgtajām līgumattiecībām).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, telefona numurs, adrese;

 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei un grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei (ievērojot Regulas 6. panta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu, pamatojoties uz noslēgtajām līgumattiecībām un juridisku pienākumu izpildi).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, telefona numurs un cita informācija, kas izriet no amata un normatīvajos tiesību aktos noteiktā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Human Source, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Human Source.

Personas datu saņēmēji

No Human Source personas datus var saņemt Human Source, klients, kas pasūtījis personāla atlases pakalpojumus, tai skaitā, kompetentās iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Human Source personas datu apstrādei izmanto personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Human Source veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Human Source norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Kā mēs iegūtam Jūsu persona datus

Mēs iegūstam Jūsu personas datus, kas ievākti šādā veidā:

 • kad Jūs mums tos iesniedzat. Jūs sniedzat mums savus personas datus, kad iesūtāt savu CV un pieteikuma vēstuli, iesniedziet mūsu tīmekļa vietnē, sazināties ar mums pa telefonu, e-pastā vai klātienē, aizpildāt anketas, izpildāt uzdevumus vai testus. Pēc saziņas ar mums pa e-pastu, mēs saglabāsim korespondences datus;
 • izmantojot trešo persona interneta vietnes/datu bāzes, apstrādājot tur Jūsu publicēto informāciju, kurai iepriekš esat ļāvuši piekļūt. Šai situācijā Human Source sazināsies ar Jums viena mēneša no personas datu iegūšana dienas un informēs Jūs par konkrētiem apstākļiem, kādos personas dati tiek apstrādāti.

Personas datu glabāšanas ilgums

Human Source glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Human Source par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Human Source un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Human Source veic saziņu ar datu subjektu: pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu, iepriekš Jūs identificējot; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Human Source. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz e-pastu [email protected] vai iesniedzot iesniegumu Human Source juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:


Apstiprināt atzīmētās